Titebond Polyurethane Lepidlo na dřevo D4 - 237ml
Titebond Polyurethane Lepidlo na dřevo D4 - 237mlTitebond Polyurethane Lepidlo na dřevo D4 - 237ml

Titebond Polyurethane Lepidlo na dřevo D4 - 237ml


Ceníková cena
228 Kč
276 Kč s DPH

Množstevní slevy
5% /od 12 ks

Skladová dostupnost:
do 60 dnů

Kód
123-2303Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost


• Pro vnitřní i venkovní použití.
• Vytvrdnutí přibližně do 4 hodin.
• 100% vodotěsné, pevnost D4.
• Vynikající brousitelnost.
• Bez rozpouštědel.


Je univerzální, vhodné pro dřevo, plasty, tkaniny, kůže, gumu a keramiku, kámen, Corian a kov. Pro vnitřní i venkovní použití. Vytvrdnutí přibližně do 4 hodin.

100% vodotěsné, pevnost D4. Vynikající brousitelnost. Bez rozpouštědel. Titebond polyuretanové lepidlo je profesionální vysokopevnostní vodotěsné lepidlo speciálně vyvinuté pro víceúčelové použití. Kromě své vynikající lepivosti dřeva na dřevo, má výborné vlastnosti pro lepení kovu, keramiky, většiny plastů, Corianu, kamene a ostatních porézních nebo neporézních materiálů. Titebond Polyuretan má vynikající brousitelnost. Je dvakrát tak silné jako tradiční polyuretanová lepidla a poskytuje nepřerušované nanesení vrstvy pro přesné použití bez stékání a kapání. Titebond polyuretan nekřehne s dobou a nerozpíná se ani nesmršťuje. Je snadno brousitelný v suchém stavu. Pro velmi suché dřevo může být nezbytné, aby byl jeden povrch navlhčen pro podporu vytvrzení.

Při práci s lepidlem doporučujeme používat rukavice (jsou součástí balení). Pro aplikaci lepidla můžete použít silikonový štětec, který nabízíme jako volitelné příslušenství.

• Typ: Polyuretanové lepidlo obsahující isokyanát (je nutné se vyvarovat kontaktu s pokožkou). Pro práci použijte rukavice, které jsou součástí balení.
• Použití: Interiér a exteriér
• Doba otevření: max. 5 minut
• Celková montážní doba: 20 -25 minut
• Úplné zaschnutí: 4 hodiny
• Pracovní a skladovací teplota : nad 10°C
• Vhodné pro: dřevo, dřevotřísku, tkaniny, kůže, kov, keramiku, plast, Corian, kámen a ostatní porézní nebo neporézní materiály
• Skupina namáhání: DIN EN 204 / D4Standardní věty o nebezpečnosti:

H315   Dráždí kůži.
H317   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319   Způsobuje vážné podráždění očí.
H332   Zdraví škodlivý při vdechování.
H334   Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335   Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351   Podezření na vyvolání rakoviny.
H373   Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102   Uchovávejte mimo dosah dětí.
P271   Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280   Používejte ochranné rukavice.
P304+P340   PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P342+P311   Při dýchacích potížích: Volejte lékaře.
P405   Skladujte uzamčené.
P501   Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:Odložte potřísněný oděv. Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění kůže.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut. Zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření.

Dokumenty v aktuálním umístění:

Mohlo by Vás zajímat
Titebond Original Lepidlo na dřevo D2 - 946ml

• Vysokopevnostní disperzní lepidlo.• Použití pouze v interi...

220 Kč
na objednávku
Kód: 123-5065
Titebond III Ultimate Lepidlo na dřevo D4 - 946ml

• Extrémně voděodolné vysokopevnostní lepidlo.• Ideální pro ...

371 Kč
na objednávku
Kód: 123-1415
Titebond Quick & Thick Lepidlo na dřevo - 237ml

• Třikrát větší pevnost spoje.• Průhledná barva po vytvrzení...

96 Kč
SKLADEM: nad 30 ks
Kód: 123-2403
Titebond Liquid Hide Klihové lepidlo na dřevo - 237ml

• Připraveno k okamžitému použití.• Typ - glutinový klih s p...

152 Kč
SKLADEM: 25 ks
Kód: 123-5013