Aktivátor CA, 150 ml, spray
Aktivátor CA, 150 ml, sprayAktivátor CA, 150 ml, spray

Aktivátor CA, 150 ml, spray


Ceníková cena
146 Kč
177 Kč s DPH

Skladová dostupnost:
Expediční sklad (dodání 1-2 dny)
10 ks
Prodejna (dodání 1-2 dny nebo osobní odběr)
2 ks

Kód
154-KAV56.9958.CZ

51


• Aktivátor k urychlení vytvrzování rychleschnoucích CA lepidel
• Vhodné pro lepidla Titebond Instant


Aktivátor CA pro rychleschnoucí kyanoakrylátová (CA) lepidla v 150 ml aerosolovém balení. Slouží k urychlení vytvrzování rychleschnoucích lepidel Titebond Instant a jiných v podmínkách nepříznivých pro jejich přirozené vytvrzování: v suchém prostředí, v chladu, při lepení neaktivních materiálů nebo při aplikaci silné vrstvy lepidla. Produkt nesmí být používán při lepení materiálů, které nejsou odolné vůči organickým rozpouštědlům (např. pěnový polystyren).

Použití: Aktivátor se nanáší ze vzdálenosti 20-25 cm na čisté a suché plochy, optimální rozsah pracovních teplot je +10°C až +30°C.

Aplikovat jej můžete jedním ze dvou základních postupů:
Malé díly: Aktivátor naneste na jednu lepenou plochu a nechte zaschnout (zůstává aktivní několik hodin). Poté naneste lepidlo na druhou styčnou plochu a díly přiložte.
Velké díly: Lepidlo naneste na jednu styčnou plochu, díly přitiskněte a spoj přestříkněte aktivátorem.

Skladování: v pevně uzavřeném obalu, v chladnu, suchu a temnu (při teplotě +5°C až +25°C). Nevystavujte teplotám pod +2°C.

Životnost: Při dodržení podmínek správného skladování je zaručena trvanlivost v neotevřeném originálním balení po dobu 1 roku při zachování výše uvedených vlastností produktu.

Produkt obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

 


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti:

H222    Extrémně hořlavý aerosol.
H229    Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H302    Zdraví škodlivý při požití.
H336    Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411    Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102    Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210    Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211    Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251    Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261    Zamezte vdechování aerosolů.
P271    Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P304+P340    PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P410+P412    Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501    Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.


Titebond Instant Thin Rychleschnoucí lepidlo - 59 ml
Kód: 123-6201
321 Kč
388 Kč s DPH
Titebond Instant Medium Rychleschnoucí lepidlo - 59 ml
Kód: 123-6211
321 Kč
388 Kč s DPH
Titebond Instant Thick Rychleschnoucí lepidlo - 59 ml
Kód: 123-6221
321 Kč
388 Kč s DPH
Titebond Instant Gel Rychleschnoucí lepidlo - 59 ml
Kód: 123-6231
391 Kč
473 Kč s DPH
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Mohlo by Vás zajímat
Titebond II Premium Lepidlo na dřevo D3 - 237ml
139 Kč
SKLADEM: nad 200 ks
Kód: 123-5003
Titebond Extend Lepidlo na dřevo - 3,78 litru
833 Kč
SKLADEM: 99 ks
Kód: 123-9106
Titebond Instant Gel Rychleschnoucí lepidlo - 59 ml
391 Kč
SKLADEM: nad 200 ks
Kód: 123-6231
Titebond III Ultimate Lepidlo na dřevo D4 - 8,12 litru PROjug
2 677 Kč
SKLADEM: 64 ks
Kód: 123-14109