Záruční podmínky IGM nástroje a stroje s.r.o.


1. Odpovědnost za vady

Prodávající nebo zhotovitel odpovídá ze zákona z titulu úplatných smluv (kupní, o dílo aj.) za to, že zboží nebo plnění v okamžiku předání nemají vady. Odpovědnost se vztahuje na všechny části (s výjimkou bodu 3.) a rovněž na náklady na práci, přepravu a cestovné. Případné následné škody jsou vyloučeny.

Spotřebitel v EU - Zákonná zodpovědnost za vady po dobu 2 let od data vystavení prodejního dokladu.

Podnikatel v EU - Platí zodpovědnost za vady v délce 6 měsíců od data vystavení prodejního dokladu. V jednosměnném provozu.

Spotřebitel mimo EU - Zákonná zodpovědnost za vady dle předpisů dané země.

Podnikatel mimo EU - Zákonná zodpovědnost za vady dle předpisů dané země.

2. Dobrovolná dodatečně poskytnutá záruka

Ve srovnání s odpovědností za vady, která platí ze zákona, je dobrovolná dodatečně poskytnutá záruka dobrovolným převzatým závazkem, že zboží nebo plnění nad rámec zákonné odpovědnosti za vady zůstane bez vad po určité časové období. Záruka se vztahuje jen na mechanické části (s výjimkou bodu 3.), nevztahuje se na náklady na práci, přepravu a cestovné. Případné následné škody jsou vyloučeny.

Stroje a elektronářadí
Prodávající poskytuje záruku celkem po dobu 2 roků nebo maximálně 3000 provozních hodin u kategorie strojů profesionální výroba, 2000 provozních hodin u kategorie strojů řemeslník a 200 provozních hodin u kategorie strojů kutil, na díly mechanických součástí (s výjimkou bodu 3.).

Nástroje
Prodávající poskytuje záruku celkem po dobu 2 roků (s výjimkou bodu 3.) a na pilové kotouče CMT Industrial poskytuje prodávající „doživotní záruku“, a to pouze pokud kupující použije pro broušení, opravy či údržbu výhradně servis autorizovaný prodávajícím. Doživotní zárukou je myšlena doba životnosti produktu s původními zuby, po kterou vlastní daný produkt kupující, ne však déle než po dobu 2 let od ukončení výroby daného zboží. Platnost doživotní záruky se vztahuje pouze na produkty, které jsou opatřeny označením o doživotní záruce v aktuálním katalogu.

Příslušenství a přípravky
Prodávající poskytuje záruku celkem po dobu 2 roků (s výjimkou bodu 3.)

Použité zboží
Platí pouze zákonná ustanovení odpovědnosti za vady, která je 1 rok pro kupujícího spotřebitele v EU a 3 měsíce pro kupujícího podnikatele v EU.
 

3. Výjimky z odpovědnosti za vady a ze záruky.

 • Pokud se vada nevyskytovala v době dodání.
 • Při poškození zboží během přepravy (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí, veškeré zásilky odesíláme pojištěné).
 • Vady vzniklé nevhodným použitím nebo přetěžováním ( klasifikace použití kutil, řemeslník, profesionální výroba).
 • Vady vzniklé neodbornou instalací, neodborným uvedením do provozu, neodborným zacházením, obsluhou či skladováním nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Při nedodržení předepsaných provozních či instalačních podmínek (základová deska stroje, elektrický rozvod, rozvod tlakového vzduchu, odsávací rozvod).
 • Pokud se vyskytla vada z důvodu nesprávného zacházení nebo působením vnější síly (např. škrábance, promáčknutí, zkroucení atd.).
 • Nepřebírá se odpovědnost za veškeré škody následné (jako škody nepředvídatelné).
 • Nepřebírá se odpovědnost za opotřebení týkající se vzhledu a v důsledku každodenního používání (např. poškození nátěru, škrábance atd.).
 • Nepřebírá se odpovědnost za jakékoli vady způsobené znečištěním.
 • Nepřebírá se odpovědnost za vady způsobené nedodržením pokynů v návodu na obsluhu či pokynů pro údržbu či vzniklé při použití, které je v rozporu s návodem k obsluze nebo s obvyklým způsobem použití.
 • Nepřebírá se odpovědnost za spotřební díly (např. ložiska, řemeny, segmenty, závitové tyče, závitové matky, ozuby, ozubená kola, lamače třísek …), jakož i plastové součásti (např. rukojeti, kličky, páčky, nálepky, záslepky, kryty, stěrky, unášeče válečků, pogumované rolny …).
 • Nepřebírá se odpovědnost za vady způsobené úpravami, opravami, ostřením a manipulací, které neprovedl autorizovaný personál prodávajícího nebo autorizovaný servis či brusírna prodávajícího.
 • Nepřebírá se odpovědnost za vady plynoucí z poškození korozí, ohněm nebo vodou.
 • Nepřebírá se odpovědnost za vady plynoucí z vnějších vlivů, jako např. chod na 2 fáze, chybné elektrické jištění, podpětí, přepětí, zásah blesku...
 • Odpovědnost dle platných předpisů dané země pro motory, elektrické vypínače/přepínače, elektrické řídící desky atd.
   

4. Postup uplatnění a vyřizování reklamace

Kupující je povinen k reklamaci dodat zboží a doklad o koupi nahrazující záruční list (faktura, účtenka) nebo záruční list nebo uvést údaje k identifikaci kupní smlouvy (identifikační údaje o kupujícím, datum prodeje, číslo objednávky, apod.). Se zbožím doporučuje prodávající předložit také vzorky materiálů, další technické informace jako otáčky, rychlost posuvu, úběr materiálu, zpracovávané množství, materiál obrobku a další důležité věci, které mohou urychlit reklamační řízení.

Pracovník prodávajícího posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, v co nejkratší době. V případě složitějšího odborného posouzení může být tato lhůta přiměřeně delší. O uplatnění reklamace sepíše pracovník s kupujícím reklamační protokol, ve kterém uvede datum přijetí, obsah a předpokládanou dobu vyřízení reklamace a navíc u kupujícího spotřebitele, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

Po posouzení reklamace informuje prodávající kupujícího o způsobu vyřízení reklamace, včetně termínu provedení opravy či výměny, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.

V případě neoprávněné reklamace uhradí kupující prodávajícímu náklady na přepravu zboží a náklady na odborné posouzení vady, její lokalizaci a případnou opravu závady.

Pokud kupující nepřevezeme zboží po oznámení o vyřízení reklamace do 30 dnů od obdržení oznámení, bude mu účtováno skladné ve výši 130 Kč bez DPH (161 Kč s DPH) za stroj a 35 Kč bez DPH (43 Kč s DPH) za ostatní zboží za každý započatý den ode dne zaslání oznámení až po den převzetí zboží kupujícím. O vyřízení reklamace bude kupující vždy informován formou oznámení zaslaným některým z komunikačních prostředků. Pokud si kupující nepřevezme zboží do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, bude toto zboží použito na úhradu skladného.
 

5. Všeobecná upozornění

Lhůta pro zodpovědnost za vady i záruku začíná převzetím zboží kupujícím. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci, není-li kupujícím spotřebitel, a je-li kupujícím spotřebitel, okamžik převzetí zboží od dopravce. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva z vadného plnění ani záruku.

Dodatečná ujednání lze provést jen písemnou formou, ústní forma je vyloučena.

Předpokladem pro jakoukoli zodpovědnost za vady je úplné zaplacení kupní ceny a nutnost přesného dodržování následujících předpisů:

 • Přečtení návodu k obsluze před uvedením do provozu.
 • Pečlivé odstranění konzervačních ochranných prostředků.
 • Respektování přepravních podmínek.
 • Neprodlené nahlášení škody při přepravě.
 • Dodržení podmínky skladování a konzervace.
 • Dodržení podmínek pro instalaci, používání s určeným účelem.
 • Dodržení podmínek v návodu na obsluhu.
 • Dodržení podmínek v návodu na údržbu a ošetření (zvláště intervaly).
 • Použití originálních dílů prodávajícího.


Na vyžádání je zákazník povinen vrátit zboží nebo vadnou součást vyčištěné, vhodně zabalené a na své vlastní náklady do místa prodeje prodávajícího.

Tyto Záruční podmínky nabývají platnosti dne 22.1.2019 a v plném rozsahu ruší Záruční podmínky ze dne 16.8.2015.


Aktuální záruční podmínky si můžete stáhnout ve formátu PDF zde.