Obchodní podmínky IGM nástroje a stroje s.r.o.


 

Obchodní podmínky pro spotřebitele

1. Úvod - definice pojmů

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tyto obchodní podmínky vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, nebo v souvislosti s ní mezi prodávajícím, společností IGM nástroje a stroje s.r.o., sídlem Ke Kopanině 560, Tuchoměřice Praha-západ, registrována v České republice u Městského soudu v Praze pod číslem C/50931, IČ 25114727, DIČ CZ25114727, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícím, který je spotřebitelem na straně druhé, dále jen „kupující“. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Předmětem koupě je zboží uvedené v kupní smlouvě (dále jen „zboží“).

Tyto obchodní podmínky vylučují použití veškerých jiných vzorových podmínek, na které mohlo být odkázáno v jakýchkoliv sděleních nebo předchozích jednáních smluvních stran. V případě rozporu mezi těmito Obchodními podmínkami a Smlouvou jsou rozhodující ustanovení Smlouvy.


2. Objednávka a uzavření smlouvy

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu může kupující osobně v prodejních centrech, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu může kupující libovolně před odesláním upravovat či měnit přímo na webových stránkách po přihlášení do svého profilu.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetím objednávky se rozumí předání (při uzavření kupní smlouvy v prodejních centrech) nebo zaslání potvrzení „Potvrzení objednávky“, které je zasíláno neprodleně prodávajícím na e-mail kupujícího a zároveň je uloženo v databázi prodávajícího. Potvrzení objednávky je smlouvou a lze ji měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů. Uzavřená kupní smlouva je archivována a kupujícímu k ní bude na vyžádání umožněn přístup, v případě nákupu na internetovém obchodu k ní má přístup ve svém profilu.

V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání kupujícího nebo se jedná o zboží objednané na zakázku pro kupujícího.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k plnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, identifikační údaje kupujícího dle průkazu totožnosti, doručovací adresa, fakturační údaje).

Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti. Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší hodnoty, mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních a datových služeb používaných objednatelem. Prodávající si vyhrazuje právo oslovovat kupující v rámci marketingových průzkumů.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně záručních podmínek, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky a záruční podmínky jsou viditelně umístěny v sídle a prodejních centrech prodávajícího, na jeho webových stránkách www.igm.cz a jeho jazykových mutací. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy bez udání důvodu a také pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává, je chybně uvedena cena nebo kupující je v prodlení s platbou. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet. Dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nejsou předmětem kupní smlouvy.


3. Ceníky a ceny zboží

Ceny zboží nabízeného prodávajícím jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty, s daní z přidané hodnoty a nezahrnují náklady a poplatky za balení, pojištění a dopravu přepravcem dle Vašeho výběru.

Při objednání platí aktuální cena zveřejněná na internetu v okamžik objednání. Při telefonickém objednání platí cena sdělená operátorem. V pochybnostech se použije cena dle aktuální nabídky na internetu.

Prodávající si vyhrazuje právo kategorizace kupujících, kteří se zaregistrují u prodávajícího jako registrovaní zákazníci. Tito kupující nakupují vybrané položky za ještě výhodnější ceny po přihlášení se pod jejich přihlašovacím emailem a zadáním svého hesla.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny na internetu a / nebo v katalogu bez upozornění. Pokud již došlo k uzavření smlouvy, pak na základě jednostranného písemného oznámení Kupujícímu. V případě, že Kupující se zvýšením ceny nesouhlasí, je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Pokud není stanoveno jinak, veškeré nabídky jsou platné dva týdny od vydání nebo do vyčerpání zásob. U objednávek k pozdějšímu datu a / nebo opakovaných objednávek nelze požadovat dříve uváděné ceny.


4. Dodání zboží

Zboží, které je volné na skladě, je po potvrzení objednávky zarezervováno a připraveno do 1 – 5 pracovních dní k odeslání kupujícímu nebo k vyzvednutí v prodejních centrech prodávajícího. U zboží, které není skladem, je uveden orientační dodací termín. V případě, že není dodací termín v okamžiku potvrzení objednávky znám má se za to, že zboží bude dodáno nejpozději do 4 týdnů.

Dodací termín uváděný v nabídce či ve Smlouvě je pouze orientační a prodávající není odpovědný za škody vzniklé z důvodu zpoždění dodání oproti předpokládané době dodání.

Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce. Pokud tak neučiní, zvolí prodávající způsob dopravy sám. Zboží je podle svého charakteru možno dodat přepravní balíkovou nebo paletovou službou na adresu kupujícího nebo je možné zboží vyzvednout osobně v prodejních centrech prodávajícího. Aktuální ceny za přepravu zboží přepravní balíkovou nebo paletovou službou jsou uvedeny v sekci O nákupu/Doprava na webových stránkách prodávajícího.

Při převzetí zboží osobně kupujícím je vystaven daňový nebo dodací doklad. Na žádost kupujícího je zboží předvedeno a následně je toto poznamenáno na daňovém nebo dodacím dokladu.

Při dodání zboží přepravní službou platí, že jsou zásilky realizovány pouze ve všední den. Při objednávkách provedených v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, bude zboží odesláno první následující pracovní den. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno štítkem na ochranném obalu, který informuje kupujícího o prodávajícím jako odesílateli.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je poškozen přepravní obal takovým způsobem, že vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na obalu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Pokud bude kupující chtít přesto zboží převzít, protože ne vždy musí mít poškození obalu zboží vliv na jeho obsah, je kupujícím povinen s přepravcem při dodání zboží sepsat protokol o poškození zásilky, nebo tuto vadu vhodným způsobem zdokumentovat. V případě, že kupující po doručení zboží a jeho vybalení zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu nejlépe do 24 hodin, nejpozději však do 3 pracovních dnů prodávajícímu, který bude kupujícího informovat o dalším postupu a vyřízení reklamace u přepravce.

Pokud kupující nepřevezme předmět koupě včas a pokud výslovně nebo mlčky odmítne převzít předmět koupě i po stanovení přiměřené dodatečné lhůty, může prodávající odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody. Totéž platí pro opožděnou úhradu sjednané konečné částky.

Vlastnické právo k obalům přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu koupě a s ním i veškeré povinnosti vyplývající se zákona o obalech.

S ohledem na předcházení případným problémům spojených s pozdější reklamací stavu dodávky doporučujeme kupujícímu prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejním centru a případné poškození zboží uplatnit u prodávajícího do 24 hodin od převzetí zboží. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou.

Dodání zboží kupujícímu je uskutečněno jeho převzetím od přepravce. Při osobním vyzvednutí je dodání uskutečněno v okamžiku, kdy je kupujícímu umožněno nakládat se zbožím v místě dodání u prodávajícího. Totéž platí i pro vyzvednutí zboží smluvním přepravcem kupujícího. Kupující v tomto případě sdělí prodávajícímu identifikační údaje přepravce.

Nebezpečí škody na zboží a s tím související veškerá odpovědnost vůči třetím osobám přechází na Kupujícího v okamžiku dodání.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny nebo okamžikem dodání zboží, a to tím okamžikem, který nastane později. Dokud je zboží ve vlastnictví prodávajícího, tento se může v důsledku nesplnění povinností kupujícího znovu chopit držby zboží. Dokud vlastnictví nepřejde na kupujícího, je kupující povinen zboží, které mu již bylo dodáno, na své náklady opatrovat, jako by byl skladovatelem, a není s ním oprávněn nijak nakládat ani je užívat nebo do něj zasahovat. Obdobně se postupuje, pokud se prodávající z jakéhokoli důvodu znovu stane vlastníkem zboží.


5. Platební podmínky

Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit hotově nebo platební kartou při převzetí zboží v prodejním  centru prodávajícího, na dobírku nebo platební kartou (může se lišit podle zemí)  při zaslání zboží přepravcem, nebo bezhotovostním převodem předem na základě zálohové (proforma) faktury, kterou vystaví prodávající kupujícímu na základě žádosti kupujícího. Jiné způsoby platebních podmínek je možné dohodnout individuálně a to pouze písemnou formou. Aktuální možnosti způsobů platby a případné poplatky jsou uvedeny sekci O nákupu/Platba na webových stránkách prodávajícího.

Při bezhotovostní úhradě je kupní cena zaplacena teprve připsáním celé kupní ceny (popř. části ceny za samostatnou část dodávky) na účet prodávajícího.

Prodávající má vůči kupujícímu nárok na úroky z prodlení ve výši základní úrokové sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů.

Za každou zaslanou upomínku může být účtován administrativní poplatek 166,60 Kč bez DPH (200,-Kč včetně DPH). V případě řešení závazku právní cestou bude účtován administrativní poplatek ve výši 5.000,-Kč bez DPH (6.000,-Kč s DPH).

Pokud kupující objedná zboží, které je vyrobeno podle přání kupujícího, nestandardní množství (liší se u každého produktu s ohledem na jeho povahu), zboží, které prodávající nemá skladem, může prodávající kupujícího požádat o úhradu zálohy v předem dohodnuté výši i přesto, že kupujícímu internetový obchod prodávajícího umožnil úhradu na dobírku nebo platbu kartou. Kupující má v tomto případě právo od smlouvy odstoupit.

V případě, že je kupujícím zaplacena záloha na kupní cenu zboží dodávaného na zakázku, je záloha nevratná. Kupující má právo na vrácení zálohy pouze v případě, že dojde k odstoupení od smlouvy kupujícím na základě vyšší moci nebo výlučně z důvodu na straně prodávajícího.

V případě prodlení náleží prodávajícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na vymáhání dlužné částky vůči kupujícímu.


6. Odpovědnost za vady a záruka

Kupující je povinen neprodleně prohlédnout a zkontrolovat zboží a bez zbytečného odkladu písemně a konkrétně reklamovat eventuální vady prodávajícímu a přestat zboží užívat. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Prodávající je však oprávněn odmítnout druh zvoleného náhradního plnění, pokud je toto možné pouze s nepřiměřenými náklady a je k dispozici jiný druh dodatečného plnění bez podstatné újmy pro kupujícího. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. K odstranění vad je kupující povinen poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu; v opačném případě zanikají nároky z vad jakéhokoli druhu. Pokud se během lhůty k odstranění vad, stanovené přiměřeně ke všem okolnostem, nepodaří poskytnout nápravu plnění, může kupující odstoupit od smlouvy, nebo požadovat snížení kupní ceny. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, jedná-li se pouze o nepatrné vady.
Náklady na dopravu a další náklady výměny nebo vrácení zboží nese kupující. Výslovně se sjednává, že pro případ vad věci kupujícímu nevzniká nárok na náhradu nákladů vynaložených na dopravu zboží k a od prodávajícího. Prodávající není rovněž odpovědný za ušlý zisk kupujícího, jakož ani za jiné nepřímé škody v důsledku vad zboží.

Prodávající poskytuje kupujícímu zákonnou odpovědnost za vady v délce 24 měsíců ode dne vystavení prodejního dokladu. Podmínky této záruky jsou uvedeny v Záručních podmínkách.

Kupující je povinen přísně dodržovat návody k obsluze dodávané spolu se zbožím. V případě nedodržení návodu k obsluze nevzniká odpovědnost prodávajícího. Sjednané vlastnosti předmětu smlouvy, který je prodávající povinen zajistit, vyplývají výhradně ze smluvních ujednání s kupujícím nikoli z vychvalování předmětu koupě, reklamy, prospektů apod..


7. Nárok prodávajícího na náhradu za užívání

Odstoupí-li od smlouvy prodávající z důvodu ležícího na straně kupujícího, je kupující vedle náhrady skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží povinen poskytnout prodávajícímu náhradu za používání zboží, určenou podle jeho opotřebení. Náhrada za užívání se sjednává ve výši 0,5 % kupní ceny za každý započatý kalendářní den od dodání zboží kupujícímu do převzetí zboží prodávajícím.


8. Omezení odpovědnosti za škodu

Odpovědnost zákonných zástupců, pověřených osob a zaměstnanců prodávajícího vůči kupujícími je kromě případů úmyslu nebo hrubé nedbalosti vyloučena.


9. Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny za zboží včetně všech souvisejících pohledávek prodávajícího ve vlastnictví prodávajícího.

V případě dalšího prodeje před úplným zaplacením kupní ceny postoupí kupující svoje pohledávky za dlužníkem prodávajícímu ve výši svých závazků vůči prodávajícímu. Kupující je povinen prodávajícímu písemně potvrdit postoupení pohledávek.

Během doby trvání výhrady vlastnictví je kupující oprávněn držet a používat zboží.


10. Odstoupení od smlouvy

Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným, dále v případě, že prodávající po potvrzení objednávky dodatečně zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě.

Bez ohledu na jiné zákonné a smluvní důvody je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud kupující uvedl nesprávné údaje o své bonitě, zastaví svoje platby nebo dílčí platby, je proti němu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo se hospodářské poměry zhorší natolik, že nelze od prodávajícího spravedlivě požadovat, aby byl smlouvou vázán.

Uzavřel-li kupující smlouvu prostřednictvím internetového obchodu, nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, může bez ohledu na jiné zákonné a smluvní důvody odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. K realizaci práva odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici ke stažení na internetových stránkách prodávajícího. Na internetových stránkách je umístěno rovněž poučení o právu na odstoupení od smlouvy. Po vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu jeho přijetí.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží hradí při uplatnění práva na odstoupení kupující. Pokud dodané zboží neodpovídá objednanému zboží, hradí náklady na vrácení prodávající.

Odstoupí-li kupující od smlouvy z důvodu ležícího na straně prodávajícího, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá, nebo prokáže, že je prodávajícímu odeslal.
Právo na odstoupení neexistuje u dodávek zboží, které byly vyrobeny podle specifikace kupujícího, nebo které na základě jejich vlastností není možné zaslat zpět.


11. Příslušný soud a rozhodné právo

Smluvní strany sjednávají výlučnou pravomoc českých soudů. Právní vztah mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakákoli práva proti pohledávce Prodávajícího. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí českými právními předpisy.
Užití Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (CISG) se vylučuje.


12. Stížnosti a závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodej@igm.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.  

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále jen „údaje“) jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů. Kupující souhlasí s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán. Podrobnosti týkající se této problematiky jsou uvedeny na webové stránce Ochrana osobních údajů.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a v jazykových mutacích internetového obchodu. Veškeré překlady do cizích jazyků jsou pouze orientační a v případě nesouladu mezi českým zněním a překladem má přednost znění v českém jazyce vyjma výše a měny administrativních poplatků.


13. Ochranné známky, patenty a duševní vlastnictví

Kupující výslovně uznává a bere na vědomí, že uzavřením kupní smlouvy a její následnou realizací nezískává (nevznikají mu) žádná práva k jakémukoli patentu, ochranné známce, obchodnímu jménu (firmě), logu ani jakémukoli jinému předmětu duševního nebo průmyslového vlastnictví, které prodávající vlastní nebo užívá, nebo jež se vztahují ke zboží, které je předmětem koupě.

Prodávající si vyhrazuje všechna práva na veškeré duševní vlastnictví, včetně textů, obrázků, ilustrací, ochranných známek, grafiky a zařízení na našich webových stránkách a v katalozích a veškeré korespondence, které od prodávajícího kupující obdrží. Ty jsou chráněny autorskými zákony a smlouvami a jsou ve vlastnictví prodávajícího nebo jeho dodavatelů.

 Jakákoli korespondence mezi prodávajícím a kupujícím je osobní a je důvěrná a musí se s ní takto nakládat. To znamená, že nesmí být bez předchozího písemného souhlasu zveřejněna ani distribuována v plném rozsahu, částečně nebo v souhrnné podobě.

Kupující se zavazuje nečinit nebo nedovolit, aby bylo činěno cokoli, co by mohlo být jakýmkoli způsobem na újmu dobré pověsti prodávajícího nebo by mohlo nepříznivě působit na práva, platnost nebo hodnotu předmětů duševního nebo průmyslového vlastnictví, které prodávající vlastní nebo užívá, nebo jež se vztahují ke zboží, které je předmětem koupě na základě kupní smlouvy.


14. Ostatní

Změny a doplňky těchto Obchodních podmínek musí mít ke své účinnosti písemnou formu. Od požadavku písemné formy lze upustit rovněž pouze písemně.

Prodávající je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti včetně těch, které vyplývají z těchto obchodních podmínek, na autorizovaného smluvního prodejce a vyvázat se tak ze svých povinností. V souvislosti s tímto převodem se mění rovněž místo plnění na sídlo smluvního prodejce. Kupující musí být o této skutečnosti neprodleně informován.

Neplatnost nebo neúčinnost jednotlivých ustanovení nezpůsobuje neúčinnost či neplatnost ostatních ustanovení.

Kupující výslovně prohlašuje, že se důkladně seznámil s těmito obchodními podmínkami a záručními podmínkami, a že jim rozumí.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.6.2021 a v plném rozsahu ruší obchodní podmínky předchozí.

Aktuální obchodní podmínky pro spotřebitele si můžete stáhnout ve formátu PDF zde.

 


Obchodní podmínky pro podnikatele

1. Úvod - definice pojmů

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Tyto obchodní podmínky pro podnikatele upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, nebo v souvislosti s ní mezi společností IGM nástroje a stroje s.r.o., sídlem Ke Kopanině 560, Tuchoměřice Praha-západ, registrována v České republice u Městského soudu v Praze pod číslem C/50931, IČ 25114727, DIČ CZ25114727, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Kupujícím jsou v tomto případě osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní a veřejnoprávní instituce a organizace, kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, dále jen „kupující“

Předmětem koupě je zboží uvedené v kupní smlouvě (dále jen „zboží“).

Tyto obchodní podmínky vylučují použití veškerých jiných vzorových podmínek, na které mohlo být odkázáno v jakýchkoliv sděleních nebo předchozích jednáních smluvních stran. V případě rozporu mezi těmito Obchodními podmínkami a Smlouvou jsou rozhodující ustanovení Smlouvy


2. Objednávka a uzavření smlouvy

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu může kupující osobně v prodejních centrech, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu může kupující libovolně před odesláním upravovat či měnit přímo na webových stránkách po přihlášení do svého profilu.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky je smlouvou a lze ji měnit nebo rušit pouze písemně na základě dohody stran.

V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání kupujícího nebo se jedná o zboží objednané na zakázku pro kupujícího. V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši až 15% z ceny zboží podle toho v jaké fázi zpracování objednávky se objednávka nachází. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k plnění objednávky tj. určení způsobu dodání, identifikační údaje kupujícího dle průkazu totožnosti nebo dle jeho výpisu z veřejného rejstříku, doručovací adresa, fakturační údaje, identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo DIČ pokud je plátcem DPH.

V případě vývozu z České republiky do jiných států E.U. může zahraniční kupující, který je registrovaný k placení daně z přidané hodnoty a v systému Intrastat, zažádat prodávajícího písemnou formou o možnost dodávek s nulovým % DPH. Po kladném ověření registračního čísla, může prodávající potvrdit objednávku s 0% DPH zahraničnímu kupujícímu.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně záručních podmínek, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky a záruční podmínky jsou viditelně umístěny v sídle a prodejních centrech prodávajícího, na jeho webových stránkách www.igm.cz a jeho jazykových mutací. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy bez udání důvodu a také pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává, je chybně uvedena cena nebo kupující je v prodlení s platbou. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet. Dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nejsou předmětem kupní smlouvy


3. Ceníky a ceny zboží

Ceny zboží nabízeného prodávajícím jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty, s daní z přidané hodnoty a nezahrnují náklady a poplatky za balení, pojištění a dopravu přepravcem dle Vašeho výběru.

Při objednání platí aktuální cena zveřejněná na internetu v okamžik objednání. Při telefonickém objednání platí cena sdělená operátorem. V pochybnostech se použije cena dle aktuální nabídky na internetu.

Prodávající si vyhrazuje právo kategorizace kupujících, kteří se zaregistrují u prodávajícího jako registrovaní zákazníci. Tito kupující nakupují vybrané položky za ještě výhodnější ceny po přihlášení se pod jejich přihlašovacím emailem a zadáním svého hesla.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny na internetu a / nebo v katalogu bez upozornění. Pokud již došlo k uzavření kupní smlouvy, pak na základě jednostranného písemného oznámení kupujícímu. V případě, že kupující se zvýšením ceny nesouhlasí, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Pokud není stanoveno jinak, veškeré nabídky jsou platné dva týdny od vydání nebo do vyčerpání zásob. U objednávek k pozdějšímu datu a / nebo opakovaných objednávek nelze požadovat dříve uváděné ceny


4. Dodání zboží

Zboží, které je volné na skladě, je po potvrzení objednávky zarezervováno a připraveno do 1 – 5 pracovních dní k odeslání kupujícímu nebo k vyzvednutí v prodejních centrech prodávajícího. U zboží, které není skladem, je uveden dodací termín. V případě, že není dodací termín v okamžiku potvrzení objednávky znám, má se za to, že zboží bude dodáno nejpozději do 4 týdnů.

Dodací termín uváděný v nabídce či v kupní smlouvě je pouze orientační a prodávající není odpovědný za škody vzniklé z důvodu zpoždění dodání oproti předpokládané době dodání.

Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce. Pokud tak neučiní, zvolí prodávající způsob dopravy sám. Zboží je podle svého charakteru možno dodat přepravní balíkovou nebo paletovou službou na adresu kupujícího nebo je možné zboží vyzvednout osobně či prostřednictvím přepravce v prodejních centrech prodávajícího. Aktuální ceny a za přepravu zboží a doby dodání přepravcem přepravní balíkovou nebo paletovou službou jsou uvedeny v sekci O nákupu /„Doprava“ na webových stránkách prodávajícího.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je poškozen přepravní obal takovým způsobem, že vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na obalu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Pokud bude kupující chtít přesto zboží převzít, protože ne vždy musí mít poškození obalu zboží vliv na jeho obsah, je kupujícím povinen s přepravcem při dodání zboží sepsat protokol o poškození zásilky, nebo tuto vadu vhodným způsobem zdokumentovat. V případě, že kupující po doručení zboží a jeho vybalení zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu nejpozději do 24 hodin prodávajícímu, který bude kupujícího informovat o dalším postupu a vyřízení reklamace u přepravce.

Pokud kupující nepřevezme předmět koupě včas a pokud výslovně nebo mlčky odmítne převzít předmět koupě i po stanovení přiměřené dodatečné lhůty, může prodávající odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody. Totéž platí pro opožděnou úhradu sjednané konečné částky. Vlastnické právo k obalům přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu koupě a s ním i veškeré povinnosti vyplývající se zákona o obalech. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí a případné poškození zboží nebo nesoulad zboží s kupní smlouvou uplatnit u prodávajícího do 24 hodin od převzetí zboží.

Pokud je zboží na žádost kupujícího odesláno dopravcem, je dodání zboží uskutečněno předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Při osobním vyzvednutí je dodání uskutečněno v okamžiku, kdy je kupujícímu umožněno nakládat se zbožím v místě prodeje u prodávajícího. Totéž platí i pro vyzvednutí zboží smluvním přepravcem kupujícího v prodejních centrech prodávajícího. Kupující v tomto případě sdělí prodávajícímu identifikační údaje přepravce. Nebezpečí škody na zboží a s tím související veškerá odpovědnost vůči třetím osobám přechází na kupujícího v okamžiku dodání.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny nebo okamžikem dodání zboží, a to tím okamžikem, který nastane později. Dokud je zboží ve vlastnictví prodávajícího, tento se může v důsledku nesplnění povinností kupujícího znovu chopit držby zboží. Dokud vlastnictví nepřejde na kupujícího, je kupující povinen zboží, které mu již bylo dodáno, na své náklady opatrovat, jako by byl skladovatelem, a není s ním oprávněn nijak nakládat ani je užívat nebo do něj zasahovat. Obdobně se postupuje, pokud se prodávající z jakéhokoli důvodu znovu stane vlastníkem zboží.


5. Platební podmínky

Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit hotově nebo platební kartou při převzetí zboží v prodejním centru prodávajícího, na dobírku nebo platební kartou (může se lišit podle zemí) při zaslání zboží přepravcem, nebo bezhotovostním převodem předem na základě zálohové (proforma) faktury, kterou vystaví prodávající kupujícímu na základě žádosti kupujícího. Jiné způsoby platebních podmínek je možné dohodnout individuálně a to pouze písemnou formou. Aktuální možnosti způsobů platby a případné poplatky jsou uvedeny sekci O nákupu /„Platba“ na webových stránkách prodávajícího.

Při bezhotovostní úhradě je kupní cena zaplacena teprve připsáním celé kupní ceny (popř. části ceny za samostatnou část dodávky) na účet prodávajícího.

Prodávající má vůči kupujícímu nárok na úroky z prodlení ve výši základní úrokové sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů.

Pokud nebudou včas uhrazeny dílčí pohledávky, nebo pokud bude na majetek kupujícího podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, je prodávající oprávněn s okamžitou účinností prohlásit za splatné všechny dosud nezaplacené pohledávky. Pokud kupující dluží úhradu několika faktur nebo dílčích pohledávek, může prodávající stanovit, že bude splátka nejdříve započtena na starší dluh.

Za každou zaslanou upomínku může být účtován administrativní poplatek 166,60 Kč bez DPH (200,-Kč včetně DPH). V případě řešení závazku právní cestou bude účtován administrativní poplatek ve výši 10.000,-Kč bez DPH.

Pokud kupující objedná zboží, které je vyrobeno podle přání kupujícího, nestandardní množství (liší se u každého produktu s ohledem na jeho povahu), zboží, které prodávající nedrží skladem, může prodávající kupujícího požádat o úhradu zálohy v předem dohodnuté výši i přesto, že kupujícímu internetový obchod prodávajícího umožnil úhradu na dobírku. Kupující má v tomto případě právo od smlouvy odstoupit.

V případě, že je kupujícím zaplacena záloha na kupní cenu zboží dodávaného na zakázku, je záloha nevratná. Kupující má právo na vrácení zálohy pouze v případě z důvodu na straně prodávajícího.

V případě prodlení náleží prodávajícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na vymáhání dlužné částky vůči kupujícímu. V případě vrácení zboží je prodávající oprávněn vázat vrácení kupní ceny na schválení daňového dobropisu kupujícím.


6. Odpovědnost za vady a záruka

Pro kupujícího poskytuje prodávající zákonnou odpovědnost za vady v délce 6 měsíců ode dne vystavení prodejního dokladu, v jednosměnném provozu. Nad rámec zákonné odpovědnosti za vady poskytuje prodávající kupujícímu dobrovolnou dodatečnou záruku v délce dalších 18 měsíců. Celkem tedy 24 měsíců od data vystavení prodejního dokladu. Podmínky této záruky jsou uvedeny v Záručních podmínkách.

Kupující je povinen neprodleně prohlédnout a zkontrolovat zboží a bez zbytečného odkladu písemně a konkrétně reklamovat eventuální vady prodávajícímu a přestat zboží užívat. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Prodávající uspokojí v případě vad nároky kupujícího podle vlastní volby, a to provedením opravy, výměny zboží (nebo jeho defektní části) nebo snížením ceny. Jakékoli zboží vrácené prodávajícímu, které nelze opravit, přechází do vlastnictví prodávajícího. Nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.

K odstranění vad je kupující povinen poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu; v opačném případě zanikají nároky z vad jakéhokoli druhu. Pokud se během lhůty k odstranění vad, stanovené přiměřeně ke všem okolnostem, nepodaří poskytnout nápravu plnění, může kupující odstoupit od smlouvy, nebo požadovat snížení kupní ceny. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, jedná-li se pouze o nepatrné vady.

Náklady na dopravu a další náklady výměny nebo vrácení zboží nese kupující. Výslovně se sjednává, že pro případ vad věci kupujícímu nevzniká nárok na náhradu nákladů vynaložených na dopravu zboží ke a od prodávajícího. Prodávající není rovněž odpovědný za ušlý zisk kupujícího, jakož ani za jiné nepřímé škody v důsledku vad zboží.

Kupující je povinen přísně dodržovat návody k obsluze dodávané spolu se zbožím. V případě nedodržení návodu k obsluze nevzniká odpovědnost prodávajícího. Sjednané vlastnosti předmětu smlouvy, který je prodávající povinen zajistit, vyplývají výhradně ze smluvních ujednání s kupujícím nikoli z vychvalování předmětu koupě, reklamy, prospektů apod. kupující neobdrží záruky v právním smyslu. V případě neoprávněného uplatnění práv z vad je kupující povinen uhradit veškeré náklady, které prodávajícímu v důsledku neoprávněné reklamace vznikly, včetně úhrady za práci techniků prodávajícího ve výši odpovídající odměně za obdobné servisní služby dle aktuálního ceníku servisních zásahů prodávajícího.


7. Nárok prodávajícího na náhradu za užívání

Pokud kupující vrátí věc kvůli odstoupení nebo neplnění, je prodávající oprávněn za dosavadní užívání věci požadovat úhradu za užívání, jakož i náklady na navrácení do předešlého stavu. Pro výpočet nároku na náhradu za užívání se zohlední optický a technický stav vráceného předmětu koupě. Úhrada za užívání činí nejméně 30 % kupní ceny netto, jakož i další poplatek za používání ve výši 4 % z celkové úhrady za každý započatý kalendářní měsíc.


8. Omezení odpovědnosti za škodu

Odpovědnost zákonných zástupců, pověřených osob a zaměstnanců prodávajícího vůči kupujícímu je kromě případů úmyslu nebo hrubé nedbalosti vyloučena. Výslovně se sjednává, že se pro případ vzniku škody v důsledku jednání prodávajícího na straně prodávajícího nevzniká žádná odpovědnost za škodu, dokud cena předmětu plnění není zcela uhrazena. Pokud odpovědnost vznikne, je navíc omezena výší ceny předmětu plnění smlouvy


9. Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny za zboží včetně všech souvisejících pohledávek prodávajícího ve vlastnictví prodávajícího.

V případě dalšího prodeje před úplným zaplacením kupní ceny postoupí kupující svoje pohledávky za dlužníkem prodávajícímu ve výši svých závazků vůči prodávajícímu. Kupující je povinen prodávajícímu písemně potvrdit postoupení pohledávek.

V případě zásahů třetích osob, zejména při obstavení předmětu koupě, je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu a třetí osobu zároveň upozornit na výhradu vlastnictví prodávajícího. Kupující hradí všechny náklady, které musí být vynaloženy na zrušení zásahu a na opětovné opatření předmětu koupě. Pro kupujícího platí, že dokud trvá výhrada vlastnictví, jsou prodej, zastavení, převod vlastnictví, pronájem, nebo jiné přenechání předmětu koupě omezující zajištění prodávajícího přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu prodávajícího. Pro kupujícího platí, že v případě porušení povinností uvedených v tomto článku má prodávající právo odstoupit od smlouvy. Během doby trvání výhrady vlastnictví je kupující oprávněn držet a používat zboží.


10. Odstoupení od smlouvy

Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným, dále v případě, že prodávající po potvrzení objednávky dodatečně zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě.

Bez ohledu na jiné zákonné a smluvní důvody je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud kupující uvedl nesprávné údaje o své bonitě, zastaví svoje platby nebo dílčí platby, je proti němu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo se hospodářské poměry zhorší natolik, že nelze od prodávajícího spravedlivě požadovat, aby byl smlouvou vázán.

Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s kupujícím, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pro prodlení s úhradou kupní ceny nebo v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu kupujícího.

Pokud je zboží dodáváno v obalu, který je kupujícím zničen a zboží po vrácení z důvodu odstoupení nelze již prodat jako nové, má prodávající nárok na náhradu znehodnocení zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité.

Právo na odstoupení neexistuje u dodávek zboží, které byly vyrobeny podle specifikace kupujícího, nebo které na základě jejich vlastností není možné zaslat zpět.


11. Příslušný soud a rozhodné právo

Smluvní strany sjednávají výlučnou pravomoc českých soudů. Právní vztah mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakákoli práva proti pohledávce prodávajícího. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí českými právními předpisy. Užití Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (CISG) se vylučuje.

Kupující není oprávněn postoupit jakákoli práva a pohledávky ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.


12. Stížnosti a závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodej@igm. cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího v přiměřené době.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán. Podrobnosti týkající se této problematiky jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a v jazykových mutacích internetového obchodu. Veškeré překlady do cizích jazyků jsou pouze orientační a v případě nesouladu mezi českým zněním a překladem má přednost znění v českém jazyce vyjma výše a měny administrativních poplatků.


13. Ochranné známky, patenty a duševní vlastnictví

Kupující výslovně uznává a bere na vědomí, že uzavřením kupní smlouvy a její následnou realizací nezískává (nevznikají mu) žádná práva k jakémukoli patentu, ochranné známce, obchodnímu jménu (firmě), logu ani jakémukoli jinému předmětu duševního nebo průmyslového vlastnictví, které prodávající vlastní nebo užívá, nebo jež se vztahují ke zboží, které je předmětem koupě.

Prodávající si vyhrazuje všechna práva na veškeré duševní vlastnictví, včetně textů, obrázků, ilustrací, ochranných známek, grafiky a zařízení na našich webových stránkách a v katalozích a veškeré korespondence, které od prodávajícího kupující obdrží. Ty jsou chráněny autorskými zákony a smlouvami a jsou ve vlastnictví prodávajícího nebo jeho dodavatelů.

Jakákoli korespondence mezi prodávajícím a kupujícím je osobní a je důvěrná a musí se s ní takto nakládat. To znamená, že nesmí být bez předchozího písemného souhlasu zveřejněna ani distribuována v plném rozsahu, částečně nebo v souhrnné podobě.

Kupující se zavazuje nečinit nebo nedovolit, aby bylo činěno cokoli, co by mohlo být jakýmkoli způsobem na újmu dobré pověsti prodávajícího nebo by mohlo nepříznivě působit na práva, platnost nebo hodnotu předmětů duševního nebo průmyslového vlastnictví, které prodávající vlastní nebo užívá, nebo jež se vztahují ke zboží, které je předmětem koupě na základě kupní smlouvy


14. Ostatní

Změny a doplňky těchto Obchodních podmínek musí mít ke své účinnosti písemnou formu. Od požadavku písemné formy lze upustit rovněž pouze písemně.

Prodávající je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti včetně těch, které vyplývají z těchto obchodních podmínek, na autorizovaného smluvního prodejce a vyvázat se tak ze svých povinností. V souvislosti s tímto převodem se mění rovněž místo plnění na sídlo smluvního prodejce. Kupující musí být o této skutečnosti neprodleně informován.

Neplatnost nebo neúčinnost jednotlivých ustanovení nezpůsobuje neúčinnost či neplatnost ostatních ustanovení. Kupující výslovně prohlašuje, že se důkladně seznámil s těmito obchodními podmínkami a záručními podmínkami, a že jim rozumí.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 16.1.2019 a v plném rozsahu ruší obchodní podmínky předchozí

Aktuální obchodní podmínky pro podnikatele si můžete stáhnout ve formátu PDF zde.