Titebond Instant Thick Rychleschnoucí lepidlo - 59 ml
Titebond Instant Thick Rychleschnoucí lepidlo - 59 mlTitebond Instant Thick Rychleschnoucí lepidlo - 59 ml

Titebond Instant Thick Rychleschnoucí lepidlo - 59 ml


Ceníková cena
321 Kč
388 Kč s DPH

Množstevní slevy
5% /od 15 ks

Skladová dostupnost:
Expediční sklad (dodání 1-2 dny)
nad 200 ks
Prodejna (dodání 1-2 dny nebo osobní odběr)
8 ks

Kód
123-6221

51


Vteřinové  lepidlo pro lepení malých ploch s úzkou spárou, zejména pro lepení dřeva a materiálů na bázi dřeva. Lepidlo je ale vhodné i pro jiné materiály jako např. přírodní kaučuk, hliník, nerez, sklolaminát, PVC, plasty a porcelán. Jednotlivé typy lepidel Titebond Instant se liší viskozitou a rychlostí tuhnutí. Lepený spoj je odolný vůči nárazům, je pevnější než dřevo a je přetíratelný.

Titebond Instant Thick je rychletuhnoucí lepidlo Titebond s vysokou viskozitou. Toto profesionální lepidlo na dřevo je ideální pro lepení čelních vláken dřeva, tedy například pro rohové spoje lišt a rámečků, pro lepení bloků pro soustružení, nebo pro rychlou fixaci šablony přímo na dílec nebo přes papírovou pásku.

Lepidlo je čistitelné pomocí acetonu.

Objem: 59 ml
Použití: Dřevo, MDF, kůže, plast, keramika, většina porézních materiálů

Vlastnosti produktu:
• Doba otevření: 10 sekund
• Podržte po dobu: 8 sekund
• Nechejte vytuhnout po dobu: 30 sekund
• Úplné vytvrzení: po 8 hodinách
• Barva v tekuté formě: Transparentní
• Barva v tuhé formě: Transparentní
• Teplota pro použití: 10-30°C
• Trvanlivost: 24 měsíců v těsně uzavřené lahvičce při skladování 4-24°C
• Spoj odolný vůči teplu a rozpouštědlům


POZOR: Jedná se o lepidlo, které velmi rychle tuhne. Dávejte pozor, abyste se nedotýkali lepidla bez ochranných pomůcek a držte toto lepidlo mimo dosah dětí.


Standardní věty o nebezpečnosti:

H315   Dráždí kůži.
H317   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319   Způsobuje vážné podráždění očí.
H335   Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H341   Podezření na genetické poškození.
H351   Podezření na vyvolání rakoviny.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102   Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264   Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P271   Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280   Používejte ochranné rukavice.
P337+P313   Přetrvá-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405   Skladujte uzamčené.
P501   Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ: HOŘLAVÁ KAPALINA. Okamžitě slepí oči a kůži. Obsahuje ethyl-2-kyanoakrylát. Dráždí oči, kůži a dýchací cesty. Zabraňte kontaktu s očima nebo kůží. Vyvarujte se vdechování výparů. Nepolykejte. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla.
PRVNÍ POMOC: Při kontaktu s očima neotevírejte oči silou. Vyplachujte oči vodou po dobu 15 minut a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s kůží opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při vdechnutí se přesuňte na čerstvý vzduch. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Další informace viz Bezpečnostní list.

Nepoužívat s výrobky přicházející do styku s potravinami. Pro výrobky, které mají nepřímý styk s potravinami, použijte lepidlo Titebond Il Premium Lepidlo na dřevo nebo Titebond lII Ultimate Lepidlo na dřevo.

UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

 


Aktivátor CA, 150 ml, spray
Kód: 154-KAV56.9958.CZ
146 Kč
177 Kč s DPH
IGM Pružinová svěrka - 50 mm
Kód: MO-PS05
41 Kč
50 Kč s DPH
IGM Pružinová svěrka - 75 mm
Kód: MO-PS07
57 Kč
69 Kč s DPH
IGM Pružinová svěrka - 100 mm
Kód: MO-PS10
78 Kč
94 Kč s DPH
Dokumenty v aktuálním umístění:
Mohlo by Vás zajímat
Titebond II Premium Lepidlo na dřevo D3 - 8,12 litru PROjug
1 874 Kč
SKLADEM: 44 ks
Kód: 123-50009
Titebond II Premium Lepidlo na dřevo D3 - 118ml
92 Kč
SKLADEM: nad 200 ks
Kód: 123-5002
Titebond II Premium Lepidlo na dřevo D3 - 3,78 litru
890 Kč
SKLADEM: nad 200 ks
Kód: 123-5006
Tavné lepidlo pro IGM olepovačky - balení 1kg
345 Kč
SKLADEM: nad 5 ks
Kód: M967-1