Titebond Instant Medium Rychleschnoucí lepidlo - 59 ml
Titebond Instant Medium Rychleschnoucí lepidlo - 59 mlTitebond Instant Medium Rychleschnoucí lepidlo - 59 ml

Titebond Instant Medium Rychleschnoucí lepidlo - 59 ml


Ceníková cena
321 Kč
388 Kč s DPH

Množstevní slevy
5% /od 15 ks

Skladová dostupnost:
Expediční sklad (dodání 1-2 dny)
nad 200 ks

Kód
123-6211

51


Vteřinové  lepidlo pro lepení malých ploch s úzkou spárou, zejména pro lepení dřeva a materiálů na bázi dřeva. Lepidlo je ale vhodné i pro jiné materiály jako např. přírodní kaučuk, hliník, nerez, sklolaminát, PVC, plasty a porcelán. Jednotlivé typy lepidel Titebond Instant se liší viskozitou a rychlostí tuhnutí. Lepený spoj je odolný vůči nárazům, je pevnější než dřevo a je přetíratelný.

Titebond Instant Medium je rychletuhnoucí lepidlo Titebond se střední viskozitou. Toto profesionální lepidlo na dřevo má univerzální využití, ideálně pro vyplňování suků a dutin ve dřevě, lepení kovových dutin do dřeva pro výrobu soustružených per nebo pro lepení segmentů pro soustružení.
Lepidlo je čistitelné pomocí acetonu.

Objem: 59 ml
Použití: Dřevo, MDF, kůže, plast, keramika, většina porézních materiálů

Vlastnosti produktu:
• Doba otevření: 7 sekund
• Podržte po dobu: 5 sekund
• Nechejte vytuhnout po dobu: 30 sekund
• Úplné vytvrzení: po 8 hodinách
• Dobu tuhnutí zkrátíte použitím Akcelerátoru pro CA lepidla
• Barva v tekuté formě: Transparentní
• Barva v tuhé formě: Transparentní
• Teplota pro použití: 10-30°C
• Trvanlivost: 24 měsíců v těsně uzavřené lahvičce při skladování 4-24°C
• Spoj odolný vůči teplu a rozpouštědlům


POZOR: Jedná se o lepidlo, které velmi rychle tuhne. Dávejte pozor, abyste se nedotýkali lepidla bez ochranných pomůcek a držte toto lepidlo mimo dosah dětí.


Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ: HOŘLAVÁ KAPALINA. Okamžitě slepí oči a kůži. Obsahuje ethyl-2-kyanoakrylát. Dráždí oči, kůži a dýchací cesty. Zabraňte kontaktu s očima nebo kůží. Vyvarujte se vdechování výparů. Nepolykejte. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla.
PRVNÍ POMOC: Při kontaktu s očima neotevírejte oči silou. Vyplachujte oči vodou po dobu 15 minut a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s kůží opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při vdechnutí se přesuňte na čerstvý vzduch. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Další informace viz Bezpečnostní list.

Nepoužívat s výrobky přicházející do styku s potravinami. Pro výrobky, které mají nepřímý styk s potravinami, použijte lepidlo Titebond Il Premium Lepidlo na dřevo nebo Titebond lII Ultimate Lepidlo na dřevo.

UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.


Aktivátor CA, 150 ml, spray
Kód: 154-KAV56.9958.CZ
146 Kč
177 Kč s DPH
IGM Pružinová svěrka - 50 mm
Kód: MO-PS05
41 Kč
50 Kč s DPH
IGM Pružinová svěrka - 75 mm
Kód: MO-PS07
57 Kč
69 Kč s DPH
IGM Pružinová svěrka - 100 mm
Kód: MO-PS10
78 Kč
94 Kč s DPH
Dokumenty v aktuálním umístění:
Mohlo by Vás zajímat
Titebond Original Lepidlo na dřevo D2 - 237ml
116 Kč
SKLADEM: nad 200 ks
Kód: 123-5063
Titebond II Premium Lepidlo na dřevo D3 - 473ml
223 Kč
SKLADEM: nad 200 ks
Kód: 123-5004
Titebond Melamine Lepidlo na dřevo - 473ml
194 Kč
SKLADEM: 122 ks
Kód: 123-4014
Titebond Polyurethane Lepidlo na dřevo D4 - 237ml
286 Kč
na objednávku
Kód: 123-2303